سبدخریدمنسبدخرید
product image

عوارض جراحی اندودانتیکس پیشگیری، تشخیص و درمان(نشر رویان پژوه)

چاپ 1400، 216 صفحه، قطع رحلی، جلد هارد.

ترجمه گلناز تاجمیری، علیرضا زاهدی، ثمین فروغی.

ناظران و ویراستاران علمی: دکتر میلاد اعتمادی، دکتر احسان رفیعی، دکتر پریسا رنجبریان.

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 645 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
  • تخفیف و سودت از خرید: ‎ ۳۵٬۰۰۰ تومن!
٪6‎ ۶۸۰٬۰۰۰تومن
‎ ۶۴۵٬۰۰۰تومن
  • توضیحات
  • مشخصات
  • مرتبط
  • نظرات

عوارض جراحی اندودانتیکس عوارض جراحی اندودانتیکس

 در باب این کتاب

مـا بـر ایـن باوریم که با معرفـی ایمپلنت های دندانی در دنیای دندانپزشـکی به عنوان روشـی نوین جهت جبران مشـکلات بی دندانی، اهمیـت حفـظ و نگهـداری دندان های درمان ریشـه شـده نباید کمتـر مورد توجه قرار گیرد. گاهی دسـتیابی به این هدف مسـتلزم جراحی پری اپیـکال می باشـد و مسـیر درمـان همـکاری رشـته های جراحی دهان و فـک و صورت، پریودنتیکـس و اندودنتیکـس را ایجاب می کند. بـه دلیـل پیچیدگـی، نگرانـی از عارضه های جراحـی و پیش آگهی درمـان و همچنین توجه کمتر بـه آموزش تکنیک جراحـی پری اپیکال در کوریکولوم دندانپزشـکی عمومی، اسـتفاده مؤثر از این درمان کمتر مورد اسـتقبال قرار گرفته اسـت. هدف از ترجمه این کتاب، بررسـی تئـوری و کاربـردی عارضه هـای بوجود آمـده در طول این جراحی به زبان سـاده می باشـد.

بـه امید آنکـه جهت اسـتفاده متخصصیـن، دندانپزشـکان عمومـی، رزیدنت ها و دانشـجویان دندانپزشـکی مفیـد فایده باشـد.

برای دانلود فهرست کتاب اینجا کلیک کنید.

منبع: ناشر

جراحی اندودنتیک

درمان ریشه و عصب کشی راهی جهت بازیابی و استفاده مجدد دندان می باشد. در مواردی که درمان ریشه بطور معمول به شکست منتهی می شود جراحی اندودنتیک راه حل دیگری جهت حفظ دندان می باشد. در جراحی اندودنتیک بافت لثه کنار زده می شود و قسمت انتهایی ریشه خارج می شودوانتهای آن پر می شود.

جراحی اندودنتیک چیست؟

در درمان معمول ریشه در صورت شکست اولیه درمان معمولا می توان با درمان ثانویه بطور معمول درمان را بصورت موفق انجام داد بطوریکه عصب کشی مجدد تا ۷۵ درصد موفقیت آمیز بوده است ولی در مواردی که با درمان مجدد هم نمی توان دندان را حفظ کرد باید به سراغ روش جراحی اندودنتیست بنا به تشخیص دندانپزشک رفت.

شناسه محصول14646028
نوعکتاب‌‌ها
اینا رو هم ببین!
ریتالین ژنتیک دندانپزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۰۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین بیوشیمی دندانپزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۰۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین بیوشیمی پزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۰۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین فیزیولوژی دندانپزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۷۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین فیزیولوژی پزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۷۵٬۰۰۰ تومن
ریتالین بافت شناسی پزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۲۴۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین جنین شناسی پزشکی 1403(نشر دکترآباد)
‎ ۱۴۵٬۰۰۰ تومن

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 645 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
  • تخفیف و سودت از خرید: ‎ ۳۵٬۰۰۰ تومن!
٪6‎ ۶۸۰٬۰۰۰تومن
‎ ۶۴۵٬۰۰۰تومن