سبدخریدمنسبدخرید
product image

فتوگرافی در دندانپزشکی(انتشارات رویان پژوه)

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 722 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
  • تخفیف و سودت از خرید: ‎ ۳۸٬۰۰۰ تومن!
٪5‎ ۷۶۰٬۰۰۰تومن
‎ ۷۲۲٬۰۰۰تومن
  • توضیحات
  • مشخصات
  • مرتبط
  • نظرات

دانلود معرفي كتاب به زبان انگليسی

درمان هـای دندانپزشـکی در سـطوح مختلفـی انجـام می گیـرد کـه علاوه بر آثـار درمانـی، باعث بـروز تغییراتـی در وضعیت ظاهـری می گردنـد. ثبـت وضعیـت قبـل از درمـان و مقایسـه آن بـا حالـت ظاهـری در انتهـای درمـان، علاوه بـر فراهـم آوردن امـکان مقایسـه بـرای بیمـار و حفـظ آن تغییـرات در بایگانـی مراکز درمانـی، می تواند در جهت آموزش دانشـجویان و دسـتیاران نیـز مفید باشـد.

کتـاب حاضـر در دو بخـش تئـوری و عملـی نگاشـته شـده اسـت کـه در بخـش تئـوری بـه مباحـث پایـه ای چـون مفهـوم اکسـپوژر، اصـول تصویربـرداری دیجیتـال، کاربـرد فلـش و تنظیمـات دوربیـن می پـردازد. در بخـش عملـی نیـز روش هـای اخذ تصویـر داخـل و خـارج دهانـی و مباحـث وابسـته بـه آنهـا را ارائـه می نمایـد.

مطالعـه کتـاب حاضر را به دانشـجویان دندانپزشـکی، هنر و عکاسـی، دسـتیاران دندانپزشـکی و دندانپزشـکان، علاقمندان و شـاغلین حرفه هـای وابسـته بـه بایگانی مدارک بیمـاران توصیـه می نماییم.

فهرست:

پیشگفتار مترجمین....

پیشگفتار نویسنده...

بخش یک:تئوری

فصل یک: اصول کلی تصویربرداری...

فصل دوم:سیستم چشمی ( optica)

فصل سوم:مفهوم اکسپوژر ...

فصل چهارم:اصول تصویربرداری دیجیتال...

فصل پنجم: نقش فتوگرافی در اعمال بالینی...

فصل ششم:تنظیمات دوربین برای دندانپزشکی...

فصل هفتم:ارتوگرافی تصاویر....

فصل هشتم:واحدهای فلش...

فصل نهم:فتوگرافی از رادیوگرافها...

بخش دوم:تکنیک‌ها

فصل دهم:تجهیزات و لوازم جانبی.....

فصل یازدهم:سری تصاویر خارج دهانی....

فصل دوازدهم:سری تصاویر داخل دهانی...

فصل سیزدهم:مدارک فتوگرافی.....

واژه یاب

دکتر جون میتونی همین الان این محصولو با تخفیف ویژه ارزون تر از همه جا از دکترمارکت سفارش بدی... بزن بریم!

شناسه محصول31274420
نوعکتاب‌‌ها
اینا رو هم ببین!
ریتالین اصول اپیدمیولوژی پزشکی(نشر دکترآباد)
‎ ۱۰۰٬۰۰۰ تومن%20
‎ ۸۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین روان شناسی دندانپزشکی(نشر دکترآباد)
‎ ۱۵۰٬۰۰۰ تومن%20
‎ ۱۲۰٬۰۰۰ تومن
مرجع اصلی شیر خشک نوزادان
‎ ۲۰۰٬۰۰۰ تومن
ریتالین ویروس شناسی پزشکی و دندانپزشکی(نشر دکترآباد)
‎ ۴۰٬۰۰۰ تومن%20
‎ ۳۲٬۰۰۰ تومن
ریتالین جنین شناسی پزشکی(نشر دکترآباد)
‎ ۸۰٬۰۰۰ تومن%20
‎ ۶۴٬۰۰۰ تومن
ریتالین انگل شناسی پزشکی و دندانپزشکی(نشر دکترآباد)
‎ ۷۰٬۰۰۰ تومن%20
‎ ۵۶٬۰۰۰ تومن
درسنامه آمار و اپیدمیولوژی دکتر سلطانی (نشر پارسیان دانش)
‎ ۱۸۵٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۱۷۵٬۰۰۰ تومن
درسنامه زنان و مامایی3 دکتر شیبانی (نشر پارسیان دانش)
‎ ۲۹۵٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۲۷۹٬۰۰۰ تومن
کتاب اصول تحقیق پرستاری پولیت تاتانوبک ( انتشارات اندیشه رفیع )
‎ ۳۸۰٬۰۰۰ تومن%25
‎ ۲۸۵٬۰۰۰ تومن
درسنامه زنان و مامایی2 دکتر شیبانی (نشر پارسیان دانش)
‎ ۳۰۵٬۰۰۰ تومن%6
‎ ۲۸۹٬۰۰۰ تومن

bugIconshareIcon
favoriteIcon
  • با خرید این محصول 722 سکه دکترکلاب دریافت میکنی!
  • تخفیف و سودت از خرید: ‎ ۳۸٬۰۰۰ تومن!
٪5‎ ۷۶۰٬۰۰۰تومن
‎ ۷۲۲٬۰۰۰تومن